Apartmány Ferda a Franta
ubytování HarrachovPodmínky ubytování a provozní řád

Ubytovatel Pavlína Černá je provozovatelem apartmánů FERDA č.p. 450 a FRANTA č.p. 451, Harrachov, PSČ 51246.

Platební a stornovací podmínky jsou upraveny v článku I. smlouvy. Rezervační záloha za ubytování bude poukázána na účet ubytovatele pod variabilním symbolem : rodné číslo objednavatele, s uvedením data nástupu a jména objektu.

Před nástupem ubytování složí objednatel vratnou kauci ve výši 1500,-Kč v případě apartmánu nebo 5000,- Kč za celý objekt do rukou ubytovatele nebo jeho zástupce. Tato kauce bude objednateli vrácena po skončení pobytu a předání vyklizeného apartmánu. V případě poškození vybavení, nedostatečného úklidu v objektu ale i sněhu ve venkovních prostorech a ztráty klíčů ( jeden klíč = 1500,-Kč - systém jednotného klíče ) bude kauce nebo její část použita na úhradu škody.

Současně se objednatel zavazuje zaplatit na místě v hotovosti rekreační poplatek 17,- Kč/dospělí (18-70 let) a 2,-Kč/děti a studenti za den.

Pravidla nástupu a odchodu z ubytování jsou stanoveny v provozním řádu níže.


Článek I

PLATEBNÍ PODMÍNKY

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Objednatel má právo zrušit před započetím pobytu smluvní vztahy tím, že podá písemné storno prostřednictvím emailu na pobyt. Termínem storno je den doručení a výše storna je odvislá od doby před stanoveným nástupem pobytu.

V případě náhradního účastníka se stornovací poplatky neúčtují. Při požadavku náhradního termínu ubytování ve stejném rozsahu v pozdějším volném termínu bude toto poskytnuto se slevou 20% z platných cen.


Článek II

Ubytovatel je povinen odevzdat objednateli dohodnuté prostory k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.


Článek III

Objednatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, v těchto prostorách nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny. Objednatel je povinen řídit se po celou dobu pobytu provozním řádem, který je nedílnou součástí této smlouvy.


Článek IV

Objednatel je povinen sepsat v den nástupu seznam všech osob do ubytovací knihy, které budou s ním v objektu ubytované, tzn. jméno, příjmení, bydliště, datum narození.

Ubytovatel se zavazuje, že nebude s těmito údaji nakládat nezákonným způsobem a že budou tyto údaje sloužit pouze pro účely spojené s ubytováním – vedení domovní knihy dle požadavku MÚ Harrachov.


Článek V

Zaplacením rezervační zálohy objednatel souhlasí s podmínkami ubytování a provozním řádem.


Provozní řád

Čas nástupu do bytování je obvykle od 13 hod., čas vyklizení uklizeného objektu a předání ubytovateli je obvykle do 10 hod. V případě nedodržení, tj. překročení uvedených hodin, má ubytovatel možnost účtovat další pobytový den ve sjednané ceně.

Upozornění:

Zákaz: kouření ve všech vnitřních prostorech ubytování, stěhování nábytku pouze po domluvě s ubytovatelem, poškozování cizí věci, rušení nočního klidu po 22. hodině, objednatel v tomto smyslu zodpovídá za všechny spolu ubytované osoby.


Dev: Martin Böhm

© 2011-2017 Harrachov-Prokopka